LSS- Lag om Stöd och Service

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade!
Ta gärna hjälp av ett assistans bolag när man söker.

Exempel på assistans bolag är:

– Din förlängda arm
– Assistansia
– Inre Kraft
– Assistansteam1
– Svensk Personlig Assistans
– Personal Care

För att få personlig assistans måste du uppfylla LSS 9§.
Den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrades grundläggande behov.

Man kan också som ungdom/vuxen ha rätten till ett personligt ombud eller en god man, för att få någon som hjälper en med ens rättigheter.

LSS är en rättighetslagstiftning till skillnad från SoL som är en ramlag, där kommunerna har större möjlighet att hantera stödet utifrån sina egna riktlinjer. ”Skälig levnadsnivå” är ett statiskt begrepp som anger en miniminivå, medans ”goda levnadsvillkor” är ett bredare begrepp med ett kvalitetstänkande.
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. (Lagen börjar med vilka som ingår i personkretsen. Det är de personer som har rätt till att söka Stöd ur denna lag).

Sen finns det LASS också som är via Fkassan. (tex. över 20 tim /vecka personlig assistans)

FAKTA LSS
För att få LSS-insatser måste du ingå i en av personkretsarna i LSS:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer;

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personkrets nr.1

Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd:
Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tio rättigheter/insatser enligt LSS 9 § / Viktig att känna till!

 1. Rådgivning och annat personligt stöd: En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med omfattande funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t. ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst.
 2. Personlig assistans: Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Lag (1993:389).
 3. Kontaktperson: En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också ge råd eller vara ett informellt stöd i olika situationer.
 4. Avlösarservice i hemmet: Avlösarservice i hemmet är framför allt en insats för anhöriga, de ska få vila och få tid för annat.Insatserna kan ges både regelbundet och i akuta situationer.
 5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Korttidsvistelse är dels till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte dels till att anhöriga ska få tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t. ex. läger- eller kolonivistelse.Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
 6. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom: Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.
 7. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad: Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.
 8. Daglig verksamhet Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
 9. Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem eller bostad med särskild service omfattar också omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.
 10. I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Personkrets nr 3

Kriterier för bedömning enligt LSS 1 § punkt 3

Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad avgör om man tillhör personkrets 3?
De svårigheter den enskilde har i sin dagliga livsföring och behovet av stöd utgör grunden för bedömningen.

Funktionshinder är den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Varaktigt – Funktionshindret ska inte vara av tillfällig eller mer övergående natur.

Ett funktionshinder är stort om det starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt.

 • Betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
 • Omfattande behov av stöd och service
 • Stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer.
 • Återkommande behov av stöd för att klara det som andra kan klara på egen hand.

Lagar och förordningar (källor)

– Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)
– Lagen om assistansersättning (LASS) (1993:389)
– Förordning om assistansersättning (1993:1091)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm

LSS och LASS:

http://www.regeringen.se/sb/d/3206

(sammanställt av Maria Hedman)

Annonser
%d bloggare gillar detta: