LSS- Lag om Stöd och Service

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade!
Ta gärna hjälp av ett assistans bolag när man söker.

Exempel på assistans bolag är:

– Din förlängda arm
– Assistansia
– Inre Kraft
– Assistansteam1
– Svensk Personlig Assistans
– Personal Care

För att få personlig assistans måste du uppfylla LSS 9§.
Den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrades grundläggande behov.

Man kan också som ungdom/vuxen ha rätten till ett personligt ombud eller en god man, för att få någon som hjälper en med ens rättigheter.

LSS är en rättighetslagstiftning till skillnad från SoL som är en ramlag, där kommunerna har större möjlighet att hantera stödet utifrån sina egna riktlinjer. ”Skälig levnadsnivå” är ett statiskt begrepp som anger en miniminivå, medans ”goda levnadsvillkor” är ett bredare begrepp med ett kvalitetstänkande.
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. (Lagen börjar med vilka som ingår i personkretsen. Det är de personer som har rätt till att söka Stöd ur denna lag).

Sen finns det LASS också som är via Fkassan. (tex. över 20 tim /vecka personlig assistans)

FAKTA LSS
För att få LSS-insatser måste du ingå i en av personkretsarna i LSS:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer;

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personkrets nr.1

Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd:
Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tio rättigheter/insatser enligt LSS 9 § / Viktig att känna till!

 1. Rådgivning och annat personligt stöd: En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med omfattande funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t. ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst.
 2. Personlig assistans: Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Lag (1993:389).
 3. Kontaktperson: En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också ge råd eller vara ett informellt stöd i olika situationer.
 4. Avlösarservice i hemmet: Avlösarservice i hemmet är framför allt en insats för anhöriga, de ska få vila och få tid för annat.Insatserna kan ges både regelbundet och i akuta situationer.
 5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Korttidsvistelse är dels till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte dels till att anhöriga ska få tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t. ex. läger- eller kolonivistelse.Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
 6. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom: Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.
 7. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad: Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.
 8. Daglig verksamhet Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
 9. Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem eller bostad med särskild service omfattar också omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.
 10. I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Personkrets nr 3

Kriterier för bedömning enligt LSS 1 § punkt 3

Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad avgör om man tillhör personkrets 3?
De svårigheter den enskilde har i sin dagliga livsföring och behovet av stöd utgör grunden för bedömningen.

Funktionshinder är den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Varaktigt – Funktionshindret ska inte vara av tillfällig eller mer övergående natur.

Ett funktionshinder är stort om det starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt.

 • Betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
 • Omfattande behov av stöd och service
 • Stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer.
 • Återkommande behov av stöd för att klara det som andra kan klara på egen hand.

Lagar och förordningar (källor)

– Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)
– Lagen om assistansersättning (LASS) (1993:389)
– Förordning om assistansersättning (1993:1091)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm

LSS och LASS:

http://www.regeringen.se/sb/d/3206

(sammanställt av Maria Hedman)

Annonser

Vårdbidrag

Vårdbidrag

Om barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder har en förälder rätt till vårdbidrag under minst sex månader eller till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Vårdbidraget är uppdelat i två delar

 • behov av särskild tillsyn på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder
 • merkostnader som uppkommer på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning

Har föräldern flera barn med funktionsnedsättning som inte fyllt 19 år grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag på det sammanlagda behovet av tillsyn och vård samt merkostnadernas omfattning.

När man söker vårdbidrag ska man beskriva tydligt hur mycket extraarbete man lägger ner på sitt barn i jämfört med barn utan funktionshinder. Vi har stolpat upp en del punkter som man kan utgå från. Man bör tänka på att föräldra ansvaret minskar i takt med barnets ålder.

Mer om föräldraansvar kan man läsa på Ofus – rättsinfo

TILLSYN OCH VÅRD

 • Tillsyn inne och ute
 • Medecinering
 • Omvårdnad nattetid. Behov av särskild tillsyn nattetid.
 • Besök i sjukvården eller i habiliteringsverksamhet- behandling av något slag.
 • Förhindra och avstyra situationer som kan vara farliga, både inomhus och utomhus.
 • Beredskap för att förebygga eller snabbt finnas till hands t ex vid hastiga förändringar i psykiska eller fysiska hälsotillstånd.

KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL

 • Förmedla behov
 • Särskild aktivering eller stimulans.
 • Motiverande åtgärder i form av påminnelser, vägledning, instruktioner, uppmuntran m m.
 • Föra ett samtal
 • Upprepningar och upphakningar
 • Förklara och tolka, till exempel TV-program

BETEENDEAVVIKELSER

 • Hindrande rutiner, fixeringar och tvång
 • Utbrott
 • Starka rädslor

PLANERINGSSVÅRIGHETER

 • Tidsuppfattning
 • Minne
 Hitta/orientera sig
 • Perception/sinnesintryck

INSTRUKTIONER OCH LÄRANDE

 • Läxhjälp
 • Instruktioner, förklaringar
 • Motiverade åtgärder
 • Information till skola, vårdinstanser

VARDAGSRUTINER

 • Mat
 – Hjälp vid måltider, som t ex med finfördelning av mat, matning, hjälp att dricka samt tid för inköp och tillredning av specialkost
 • Sömn
 • På/avklädning
 • Personlig hygien
- tandborstning
 • Toalettbesök
 • Tvätt
 • Städning

ÖVRIGT

 • Myndighetskontakter
 • Föreningskostnader

MERKOSTNADER

 • Slitage
 • Borttappade eller förstörda saker
 • Om man måste gå ner i arbetstid
 • Föräldrarkurser
 • Mediciner (högkostnadsskyddet minus 200 kr)
 • Extrakläder, tvättmedel, mediciner, hjälpmedel som man bekostat själv ex.
 • Dator, speciella dataprogram/stimulansprogram, som inte bekostas av landstinget eller annan hjälpmedelsverksamhet, lamineringsapparat för tillverkning av bilder.
 • Fritidshjälpmedel, som inte bekostas av landstinget så kallade enkla hjälpmedel, som inte bekostas av landstinget.
 • Ökade telefonkostnader, t ex p g a planerings- och samordnings-samtal, samtal med läkare etc.
 • Särskilda pedagogisk utrustning som kan behövas men är dyr.
 • Högre el- och/eller vattenkostnader.

Hur ansöker man om vårdbidrag?

Ansökan om vårdbidrag görs hos försäkringskassan.

Ett läkarintyg om barnets hälsotillstånd ska bifogas ansökan. Försäkringskassan har särskilda blanketter för ansökan.

Man kan hitta många bra sidor om hur man söker och vad man ska tänka på då man söker vårdbidrag

Handikappsförbundet- Lathund för ansökan om vårdbidrag.

FUB –  För barn ungdumar och vuxna med utvecklingsstörning

Autism och Asperger – Vårdbidrag

Rbu Västmanland – Vårdbidrag

Försäkringskassans informationsblad om vårdbidrag

Andra länkar som kan vara till hjälp vid ev. Överklagan.


%d bloggare gillar detta: